onsdag 8 september 2010

Barn som driver deras egna lärande <> Children who determine their own learning

Sugata Mitras forskning började 1999, när han lämnade en dator i en vägg intill ett av Nya Delhis slumområde. Det var märkligt hur barnen, som inte kunde engelska och inte hade använt en dator tidigare, började lära sig saker. Det sägs att efter ett par veckor, någon frågade ett av barnen hur det lärde sig använda en dator. Barnet svarade med "Vad är en dator för något?" Klicka på titeln av detta inlägg, eller ser filmen till höger här på bloggen.

Några bra citat från Mitras tal:

"Children will learn to do what they want to learn to do."

Och från Arthur C. Clarke, när han hörde talas om Mitras forskning: "If children have interest, then education happens." Den är bra uttryckt. Barn som har intresse - det är inte alls samma sak som ett intresse som en lärare försöker skapa hos ett barn, orsak det står i läroplanen att detta barn behöver veta det och det och det.

"This is in rural Cambodia... a fairly silly arithmetic game, which no child would play in the classroom or at home, they'd throw it back at you and say this is very boring... If you leave it on the pavement, and if all the adults go away, then they will show off with each other about what they can do - which is what these children are doing."


Sugata Mitras research began in 1999, when he left a computer in a wall overlooking one of New Delhi’s slum areas. It was remarkable how the children, who didn’t know a word of English and had never used a computer before, started to learn things. It is said that after a couple of weeks, a journalist asked one of the children how he had learned to use a computer. The child answered with “What’s a computer?” Click on the title of this post, or see the film on the right hand side.

A few good quotes from Mitra’s speech:

"Children will learn to do what they want to learn to do."

And from Arthur C. Clarke, when he got word of Mitra’s research: “If children have interest, then education happens.” This is well expressed. Children that have interest - not at all the same thing as an interest that a teacher tries to generate in a child, because it says in the curriculum that this child needs to learn this, that and the other.


"This is in rural Cambodia... a fairly silly arithmetic game, which no child would play in the classroom or at home, they'd throw it back at you and say this is very boring... If you leave it on the pavement, and if all the adults go away, then they will show off with each other about what they can do - which is what these children are doing."

söndag 5 september 2010

Om Matte <> On Maths

Varje gång man börjar prata om en Sudburyskola, kommer någon med frågor om Matte. Hur ska barnen lär sig just denna särskilt viktig kunskap om man inte schemalägger mattelektioner?

Här finns svaret. Från Free at Last av Daniel Greenberg.

Every time you start talking about a Sudbury school, someone brings up the question of Maths. How will children learn this particularly important knowledge if you don’t schedule timetabled maths lessons?

Here is the answer, from Daniel Greenberg’s Free at Last.

torsdag 2 september 2010

Man måste skratta <> You have to laugh

Kristdemokraternas reklam handlar om att skapa "ett mänskligare Sverige". Man måste skratta. Var det inte samma partiet som, i sin roll i Alliansen, nyss röstade bort en mänsklig rättighet? Med den nya skollagen (om inte de rödgröna vinner och ändra den), blir det olagligt i Sverige att undervisa hemma - något som enligt den europeiska konventionen är en mänsklig rättighet. Jag skulle vilja fråga Göran Hägglund hur Sverige blir mänskligare med mindre mänskliga rättigheter; och hur dessa röstvanor stödja i praktiken påståendet "Kristdemokraterna kämpar för människor och familjers rätt att få bestämma över sin egen vardag och tror på deras förmåga att ta ansvar."

Och vad säger man om Folkpartiet? Ja, vi vet nu att lärandet eller utveckling har ingen plats i den skola som Jan Björklund förverkligar, utan den speglar skolväsendets goda gamla mål: förvarar, sortera och foga barn. Titta på vad en specialpedagog och rådgivare till Specialskolmyndigheten, Wern Palmius, säger om dessa mål... Vadsomhelst, är det inte roligt att Folkpartiets skolpolitik struntar helt och hållet i pedagogisk förskning, och samtidigt använder partiet och Alliansen denna fras nästan som en mantra: "rektorer måste kunna arbeta som pedagogisk ledare." Ah så? När pedagogiken i frågan handlar så mycket om ordning och reda, tidig betygsättning och fler prov, kunde man påstå att jobbet liknar mer polisarbete än något som har med lärande att göra...

Man måste bara skratta, och prata högt om att detta duger inte för våra barn, och vårt framtids samhälle.

The Christian Democrats’ advertising campaign [in the run-up to the latest General Election in Sweden in September 2010] is about creating “a more humane Sweden”. Was it not the same party which, in its role as part of the Alliance government, recently voted away a human right? With the new Education Bill (if the left don’t win the election and change the Bill), it will be illegal in Sweden to homeschool - something which is a human right, as stated in the European Convention. I would like to ask Göran Hägglund (Christian Democrats’ leader) how Sweden becomes more humane with fewer human rights; and how these voting habits support in practice the statement “Christian Democrats are fighting for peoples‘ and families‘ right to decide over their own daily life and believe in their ability to take responsibility.”

And what can one say about the Liberal party? Yes, we know now that genuine learning or development has no place in the school that Jan Björklund is realising, but that instead it reflects the good old aims of compulsory education: store, sort and mould children. Look at what a remedial teacher and advisor to the organisation for Remedial Schools in Sweden, Wern Palmius, says about these aims... Be that as it may, it is not so amusing that the Liberal party’s School politics completely disregards pedagogical research, and yet both the party and the Alliance use this phrase nearly as a mantra: “principals must be able to work as pedagogical leaders.” Oh really? When the pedagogy in question is so much about rules and order, early grading and more tests, one might suggest that the job resembles police work more than something that is to do with learning…

But you’ve got to laugh, and say loud and clear that this won’t do for our children, and for our society’s future.