torsdag 2 september 2010

Man måste skratta <> You have to laugh

Kristdemokraternas reklam handlar om att skapa "ett mänskligare Sverige". Man måste skratta. Var det inte samma partiet som, i sin roll i Alliansen, nyss röstade bort en mänsklig rättighet? Med den nya skollagen (om inte de rödgröna vinner och ändra den), blir det olagligt i Sverige att undervisa hemma - något som enligt den europeiska konventionen är en mänsklig rättighet. Jag skulle vilja fråga Göran Hägglund hur Sverige blir mänskligare med mindre mänskliga rättigheter; och hur dessa röstvanor stödja i praktiken påståendet "Kristdemokraterna kämpar för människor och familjers rätt att få bestämma över sin egen vardag och tror på deras förmåga att ta ansvar."

Och vad säger man om Folkpartiet? Ja, vi vet nu att lärandet eller utveckling har ingen plats i den skola som Jan Björklund förverkligar, utan den speglar skolväsendets goda gamla mål: förvarar, sortera och foga barn. Titta på vad en specialpedagog och rådgivare till Specialskolmyndigheten, Wern Palmius, säger om dessa mål... Vadsomhelst, är det inte roligt att Folkpartiets skolpolitik struntar helt och hållet i pedagogisk förskning, och samtidigt använder partiet och Alliansen denna fras nästan som en mantra: "rektorer måste kunna arbeta som pedagogisk ledare." Ah så? När pedagogiken i frågan handlar så mycket om ordning och reda, tidig betygsättning och fler prov, kunde man påstå att jobbet liknar mer polisarbete än något som har med lärande att göra...

Man måste bara skratta, och prata högt om att detta duger inte för våra barn, och vårt framtids samhälle.

The Christian Democrats’ advertising campaign [in the run-up to the latest General Election in Sweden in September 2010] is about creating “a more humane Sweden”. Was it not the same party which, in its role as part of the Alliance government, recently voted away a human right? With the new Education Bill (if the left don’t win the election and change the Bill), it will be illegal in Sweden to homeschool - something which is a human right, as stated in the European Convention. I would like to ask Göran Hägglund (Christian Democrats’ leader) how Sweden becomes more humane with fewer human rights; and how these voting habits support in practice the statement “Christian Democrats are fighting for peoples‘ and families‘ right to decide over their own daily life and believe in their ability to take responsibility.”

And what can one say about the Liberal party? Yes, we know now that genuine learning or development has no place in the school that Jan Björklund is realising, but that instead it reflects the good old aims of compulsory education: store, sort and mould children. Look at what a remedial teacher and advisor to the organisation for Remedial Schools in Sweden, Wern Palmius, says about these aims... Be that as it may, it is not so amusing that the Liberal party’s School politics completely disregards pedagogical research, and yet both the party and the Alliance use this phrase nearly as a mantra: “principals must be able to work as pedagogical leaders.” Oh really? When the pedagogy in question is so much about rules and order, early grading and more tests, one might suggest that the job resembles police work more than something that is to do with learning…

But you’ve got to laugh, and say loud and clear that this won’t do for our children, and for our society’s future.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar